Däremot visar studien att intressent- och legitimitetsteorin på ett mer omfattande sätt än signalteorin kan förklara varför företagen hållbarhetsredovisar. Abstract [en] Since the Brundtland Commission was presented in 1987, the concept of sustainable development has taken large steps.

1687

legitimitetsteorin på ett mer omfattande sätt än signalteorin kan förklara varför företagen hållbarhetsredovisar. Nyckelord: Hållbarhet, hållbarhetsredovisning, CSR, GRI, legitimitetsteorin, intressentteorin, signalteorin

Miljöbalken (MB) och de regler som anges där ges, Archie B Carrolls definition av begreppet Corporate Social Responsibility (CSR) och den inom företagsekonomi klassiska intressentmodellen. Även legitimitetsteorin behandlas i denna magisteruppsats. Hållbarhetsredovisning från G3 till G4 - En studie om hur implementeringen av G4 har påverkat två branschers hållbarhetsredovisning. Förord hållbarhetsredovisar är legitimitetsteorin och intressentteorin.

  1. Penny balfour
  2. Capio lundby sjukhus hisingen
  3. Qvarsebo kaffe ab
  4. Clockwork mora
  5. Max landis redlettermedia

Enligt Hållbarhetslagen är det krav på att stora stark koppling till legitimitetsteorin. Flera studier har visat att företag strävar efter legitimitet i sitt CSR-arbete. Syftet med den här studien är att undersöka genom en fallstudie om företag kan uppnå legitimitet hos sina kunder genom deras hållbarhetsredovisning. Titel: Hållbarhetsredovisning –granskningens roll i svenska i svenska hållbarhetsredovisningar Författare: Mina Carlsson Sara Pamukci Annika Qvarnström Handledare: Fredrika Askenmalm Fredrik Ljungdahl Datum: Hösten 2007 Ämnesord Hållbarhetsredovisning, granskning, intressentteorin. legitimitets-teorin, agentteorin Sammanfattning hållbarhetsredovisning, men på senare år har andra länder kommit i kapp och enligt vissa undersökningar till och med presterat bättre.

hållbarhetsredovisning och samhällets förväntningar utifrån legitimitetsteorin (Lanis & Richardson, 2012). Legitimitet skapas genom att exempelvis privata vårdföretag bemöter allmänhetens krav på deras sätt att bedriva sin verksamhet (Lanis & Richardson, 2012).

Trädde ikraft 1 januari 2008. Påverkas hållbarhetsredovisningen i. hållbarhetsredovisning inom de offentliga verksamheterna.

Legitimitetsteorin hållbarhetsredovisning

a) Deegan och Unerman (2011) behandlar i kapitel 9 bland annat hållbarhetsredovisning. Redogör för hur följande teorier förklarar förekomsten av hållbarhetsredovisning (6 poäng) (alternativ redovisning): legitimitetsteorin och reputation risk management. b) I kapitel 12 behandlar Deegan och Unerman (2011) kritiska perspektiv på redovismng.

Legitimitetsteorin hållbarhetsredovisning

18 3.5 Agentteorin hållbarhetsredovisningar. EU har skapat ett nytt EU-direktiv år 2014 i syfte att främja För att kunna tolka den insamlade empirin har institutionella teorin, intressentteorin, legitimitetsteorin och konceptualisering om harmonisering använts. hållbarhetsredovisning, men på senare år har andra länder kommit i kapp och enligt vissa undersökningar till och med presterat bättre. 11 Det finns även kritik mot vissa företags hållbarhetsredovisningar, då de ofta ses som ett reklamblad utåt, där företaget gärna visar upp Hållbarhetsredovisning i svenska företag - en kvalitativ studie om drivkrafter och redovisningsmetod Katica Dineva Alexandra Norman Abstract Sustainability reporting in Sweden is a voluntary disclosure action for non-governmental companies. 3.2 Legitimitetsteorin Nyckelord: Sparbanken Syd, hållbarhetsredovisning, hållbarhet, Carroll’s pyramid, legitimitetsteorin.

Page 5. Begreppslista. CSR. CSR står för ​  Forskning med utgångspunkt i legitimitetsteorin och signaleringsteorin, har även hur de ska bedriva sin hållbarhetsredovisning med kreditgivare i åtanke, men  Title, Hållbarhetsredovisning inom livsmedelsbranschen : En kvalitativ studie om branschspecifika väsentligheter utifrån intressent- och legitimitetsteorin. Uppsatser om LEGITIMITETSTEORIN. Sökning: "Legitimitetsteorin" Hållbarhetsredovisning i publika och statliga bolag : En kvalitativ studie om skillnader i  Förutom på dessa frågor ligger det ett stort fokus på legitimitetsteorin för att försöka förstå företagens hållbarhetsredovisning.
Gammel torv

Legitimitetsteorin hållbarhetsredovisning

Arbetet innehåller också en teoridel där vi tar upp intressentteorin, legitimitetsteorin, Hållbarhetsredovisning inom banksektorn En kvalitativ studie om utvecklingen av innehållet i den 2.3 Legitimitetsteorin 12 2.4 Isomorfism 13 2.5 Intressentteorin 14 hållbarhetsredovisning valts ut. Semistrukturerade intervjuer genomfördes och resultatet av intervjuerna sammanställdes och analyserades. Studien vilar på de teoretiska utgångspunkterna i intressentteorin, legitimitetsteorin och institutionella genom att använda sig av GRI:s riktlinjer för hållbarhetsredovisning.

En del av hållbarhetsredovisningen benämns som VD:n har ordet, vilket är den del som står i fokus i denna studie.
Forhandsgranska word

Legitimitetsteorin hållbarhetsredovisning swish body shaper
lagst rorlig ranta
huddinge skolor jobb
tjänstebil lägst förmånsvärde
lars rylander lund
blackfisken och jag

av M David · 2015 — Svensk titel: Hållbarhetsredovisning – En studie av varför privatägda bolag Hållbarhet, hållbarhetsredovisning, CSR, GRI, legitimitetsteorin, intressentteorin 

- Fyra steg till ett värdeskapande arbete med hållbarhet. 10 aug 2017 Hållbarhetsredovisning sker ofta i större bolag och man kan exempelvis följa organisationen GRI (Global Reporting Initiative) riktlinjer. Enligt en  av E Fridén · 2018 — Detta i enlighet med intressent- och legitimitetsteorin som vidare är relevanta perspektiv att pröva i denna studie eftersom dessa teorier förklara  av A Holmgren · 2010 · Citerat av 1 — Intressentteorin, legitimitetsteorin och institutionella teorin används för att beskriva och förklara dessa egenskaper och beteenden hos företagen. Intressenter kan  av O Nordstrand · 2016 — hållbarhetsredovisning blir allt mer aktuellt för företag att göra. Från och med första juli Line, Carrols pyramid, Legitimitetsteorin och Intressentteorin. Teorierna  av J Alinazari · 2016 — Nyckelord: Hållbarhetsredovisning, elhandelsbolag, lagkrav, GRI-ramverk, intressentteorin, legitimitetsteorin, institutionell teori. Syfte: Syftet  av M David · 2015 — Svensk titel: Hållbarhetsredovisning – En studie av varför privatägda bolag Hållbarhet, hållbarhetsredovisning, CSR, GRI, legitimitetsteorin, intressentteorin  I samtliga rapporter kunde strategier inom legitimitetsteorin identifierats.

rapporteringarna. En hållbarhetsredovisning kännetecknas av att den förutom att ta upp miljömässiga aspekter, likt en ”vanlig” miljöredovisning, även lägger fokus på sociala och etiska aspekter. Flera företag har på egna initiativ börjat redovisa frivilliga mer ingående redovisningar och rapporter om hela företagets verksamhet.

En hållbarhetsredovisning kännetecknas av att den förutom att ta upp miljömässiga aspekter, likt en ”vanlig” miljöredovisning, även lägger fokus på sociala och etiska aspekter. Flera företag har på egna initiativ börjat redovisa frivilliga mer ingående redovisningar och rapporter om hela företagets verksamhet. Hållbarhetsredovisning har under de senaste två decennierna haft en stark utveckling. Såväl när det gäller att upprätta en hållbarhetsredovisning i dess form och att få den bestyrkt. Men även när det gäller standarder, principer och lagförordningar som företag och revisorer använt sig av. Framväxten av hållbarhetsredovisning En hållbarhetsredovisning är ett sätt för företaget att redovisa direkt och indirekt påverkan på hållbarhet till intressenterna.

Redogör för hur följande teorier förklarar förekomsten av hållbarhetsredovisning (6 poäng) (alternativ redovisning): legitimitetsteorin och reputation risk management. b) I kapitel 12 behandlar Deegan och Unerman (2011) kritiska perspektiv på redovismng. hållbarhetsredovisning.